Rijeka Lika

Rijeka Lika sa približnom površinom od 1570 km/2 izvire u podnožju Velebita u južnom dijelu Ličkog polja na nadmorskoj visini od oko 600 m/2. Lika je najveća lička ponornica s dužinom od 78 km. Što je svrstava po duljini toka u drugu po veličini ponornicu Europe. Glavni pritoci Like su Novčica i Otešica sa lijeve strane i s desne strane Glamočnica i Jadova.Osim ovih pritoka Lika prima drugi niz manjih pritoka kao što su Bogdanica, Brušanica, Lopuža, Rizvanuša, Rakovac, Bužimica, Otešica, Počiteljica, Crno vrelo, Glamočnica i Balatin. U kanjonu Like izgrađena je brana akumulacijskog jezera Kruščica kroz koju se tok nastavlja do Donjeg Kosinja i do ulaza u tunel Lika - Gacka. Rijeka je odsječena od ponora u  u kojima je prirodno ponirala i spojena s rijekom Gackom te se snaga vode koristi za proizvodnju el.energije u hidroelektrani Sklope Senj.Od izvora do Gospića Lika je svrstana u prvu kategoriju po kakvoći vode te se koristi za napajanje vodovoda za primorje i otoke.

  Ribolovna područja - Sve